We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

Algemene Voorwaarden


Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van SPORTHORSES.nl. Gebruik van SPORTHORSES.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van SPORTHORSES.nl als u deze voorwaarden ("Algemene voorwaarden") niet accepteert. Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. het is raadzaam deze voorwaarden voor gebruik te lezen.
Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.sporthorses.nl van Sporthorses BV gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken.

Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site
Specifiek gedeelte voor adverteerder

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Inhoud site

Sporthorses heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Sporthorses draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst 

Sporthorses is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen kopen en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
Voor het goed functioneren van de site verzamelt Sporthorses informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Sporthorses onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Sporthorses wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
Omdat de medewerkers van Sporthorses dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Sporthorses ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Sporthorses. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden. Sporthorses levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Sporthorses uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Sporthorses rede toe is.
Sporthorses verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Sporthorses heeft geen invloed op de inhoud en Sporthorses verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Sporthorses heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Triple Deal, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Sporthorses heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
Indien u niet wenst dat Sporthorses het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Sporthorses maar hippische kranten/tijdschriften te kopen.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Sporthorses, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Sporthorses staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
Het is niet toegestaan de structuur, content of lay out van sporthorses.nl of één van haar websites te dupliceren of te kopiëren. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 65.000,- (vijf en zestigduizend euro) per kopie.

Artikel 5 Spam/harvesten

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Sporthorses.nl te verzamelen om welke reden dan ook.
Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting

Sporthorses behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Sporthorses om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie

Sporthorses garandeert niet:

dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Sporthorses sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Sporthorses in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
de onmogelijkheid de site te gebruiken;
het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Sporthorses, waaronder de site, door een derde;
handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sporthorses of haar ondergeschikten.
Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart Sporthorses volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Sporthorses heeft geen zeggenschap over deze websites. Sporthorses is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

Sporthorses spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Sporthorses legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sporthorses zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Sporthorses aangepast worden. Sporthorses adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 13 E-mail gebruik mbt gerelateerde websites.

Door gebruik te maken van sporthorses en uw e-mailadres te registreren in ons bestand, bent u een klant geworden van sporthorses en kunt u door sporthorses of een aan sporthorses gerelateerd bedrijf commercieel benaderd worden.Hoofdstuk 2: Advertenties/Banners/Links

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden paard/pony/fries paard of paardenvervoer advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Sporthorses toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Sporthorses op een andere wijze dan beschreven is op Sporthorses.
Sporthorses behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Sporthorses behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Sporthorses.nl Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
de betreffende producten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
het betreft een gezocht advertentie ipv een aanbod advertentie
de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;
het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
advertenties die anderszins naar de mening van Sporthorses aanstootgevend zijn;
er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
De advertentie niet het doel heeft van directe verkoop van het paard /pony/vrachtwagen, maar bijvoorbeeld de promotie van een veiling of verkoopdag van meerdere paarden.
Advertentie waar meerdere paarden/ ponys’/ vrachtwagens te gelijk worden aangeboden.
Als er foto’s of video’s verschijnen waar het artikel niet meer centraal staat maar een ander activiteit of de onderneming zelf.
advertenties die overeenkomstig artikel 14 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.
U vrijwaart Sporthorses tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14 Betaling

Voor de plaatsing van een advertentie bent u het bedrag van €6,50 (incl. BTW) verschuldigd aan Sporthorses in de volgende gevallen:
in de advertentie biedt u een paard/pony/fries paard of paardenvervoer aan;
in de advertentie wordt een website genoemd.
Na de bevestiging door Sporthorses dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op de aangegeven wijze.
U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Sporthorses na te komen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Sporthorses gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
Indien Sporthorses genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan Sporthorses worden vergoed.

Artikel 15 Andere Media

Sporthorses heeft het recht de geplaatste advertenties door te plaatsen in week- en maandbladen die aan haar gerelateerd zijn.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Sporthorses voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan Sporthorses.

Sporthorses is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens